REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE (CCCS)

I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament este realizat conform art.11, alin.9 din Statutul Academiei Române.
Art. 2. Consiliul de Coordonare a Cercetării Științifice (CCCȘ) este un organism consultativ subordonat Prezidiului Academiei Române.
Art. 3. CCCȘ are următoarele misiuni derivate din art.4 al Statutului Academiei Române:
  (a) promovarea excelentei in cercetarea din Academia Romana;
(b) elaborarea strategiilor in cercetarea stiintifica din Academie;
(c) corelarea programelor de cercetare ale Academiei cu programele nationale de dezvoltare a economiei romanesti, elaborarea de studii si analize la cererea autoritatilor de stat sau din initiativa proprie pentru a fi supuse atentiei autoritatilor;
(d) promovarea cercetarilor de interes national si de importanta majora pentru cultura romaneasca, in special in domeniile istoriei nationale si limbii romane, protectiei mediului si sanatatii;
(e) promovarea cercetarilor inter- si pluridisciplinare;
(f) stabilirea prioritatilor si avizarea repartitiei fondurilor de investitii pentru cercetare in Academia Romana, pe domenii si unitati; 
(g) monitorizarea activitatii de cercetare din unitatile Academiei (institute, centre, colective), identificarea performantelor si stimularea acestora;
(h) monitorizarea vizibilitatii internationale a cercetarilor din unitatile Academiei Romane si a prezentei romanesti in publicatiile din fluxul principal al literaturii stiintifice internationale si inregistrarea realizarilor deosebite ale membrilor si cercetatorilor Academiei in arena internationala a cercetarii; 
(i) promovarea colaborării internaționale de cercetare științifică și monitorizarea rezultatelor; 
(j) urmarirea tendintelor actuale din cercetarea stiintifica mondiala si orientarea programelor de cercetare spre domenii, proiecte si teme noi sau de actualitate in stiinta; 
(k) elaborarea criteriilor de evaluare a unitatilor de cercetare, tinand cont de specificul domeniilor;
(l) elaborarea criteriilor de evaluare individuala a cercetatorilor si a criteriilor de promovare in cadrul ierarhiei academice, in functie de specificul diferitelor domenii;
(m) promovarea colaborarii in cercetare cu universitatile, institutele nationale si alte institutii de cercetare; 
(n) stabilirea de legaturi si colaborari cu cercetatorii romani din diaspora;
(o) alte activitati de promovare a excelentei in cercetare.
II. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Art. 4. Consiliul este format din membri ai Academiei și reprezentanți ai institutelor în următoarea componență:
 
  • câte un reprezentant desemnat de fiecare secție (altul decât președintele);
  • un număr de 8 reprezentanți ai institutelor, stabilit de Prezidiul Academiei Române, aleși în Adunarea Generală a directorilor de institute;
  • un vicepreședinte al Academiei Române în calitate de coordonator al CCCȘ desemnat de Prezidiu la propunerea Președintelui Academiei.
  Consiliul are rolul de a asigura reprezentarea intereselor și participarea institutelor în luarea deciziilor care afectează activitatea acestora.
Art. 5. Membrii Consiliului sunt aleși/numiți pe o perioadă de patru ani, asigurând reprezentarea tuturor domeniilor și selecțiilor în perioada unui mandat al conducerii Academiei.
  Președintele și vicepreședintele Consiliului sunt aleși de membrii Consiliului prin vot secret.
Art. 6. Consiliul se întrunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie.
Art. 7. O dată pe an (în luna ianuarie sau februarie), Consiliul convoacă Adunarea Generală a Directorilor de Institute, pentru analiza îndeplinirii programelor de cercetare în anul anterior și definitivarea programelor de cercetare corelate ale institutelor pe anul în curs.
Art. 8. Consiliul întocmește studii și rapoarte pe teme legate de misiunile sale.
Art. 9. Consiliul înființează un grup de lucru permanent care să identifice proiectele de cercetare din țară și străinătate (Programe naționale, Programe ale Uniunii Europene, Fundației Europene pentru Știință (European Science Foundation), NATO etc. la care Academia Română ar putea participa. Grupul de lucru va acorda asistența institutelor Academiei Române în elaborarea și redactarea proiectelor de participare propuse.
Art. 10. Consiliul studiază inițiativele, cererile și oportunitatea înființării de noi unități de cercetare - institute, colective, laboratoare - (de exemplu în domeniul protecției mediului) și face recomandări în acest sens Prezidiului Academiei Române.
Art. 11. Consiliul antrenează în activitatea sa Comisiile de specialitate existente în cadrul secțiilor sau poate organiza comisii ad-hoc pentru teme și proiecte speciale. În aceste Comisii pot participa cercetători și specialiști din afara Academiei, pe bază de invitație.
Art. 12. Activitatea Consiliului se bazează pe documente, date, propuneri și recomandări furnizate de secțiile Academiei și de unitățile de cercetare, la cererea Consiliului sau la inițiativa acestora.
Art. 13. Recomandările și deciziile Consiliului sunt luate prin consens. Când acesta nu este posibil, în documentele elaborate se prezintă punctele de vedere și concluziile tuturor părților, cu identificarea acestora, urmând ca Prezidiul Academiei să procedeze în consecință, în urma unei analize pertinente.
Art. 14. Pe baza informațiilor și datelor primite de la unitățile de cercetare și secții, Consiliul stabilește calificativele anuale de performanță ale institutelor și colectivelor, pe care le supune pentru aprobare Prezidiului Academiei Române.
Art. 15. Consiliul propune Prezidiului Academiei Române măsuri de îmbunătățire a cercetării, de redresare a deficiențelor constatate în cursul evaluărilor.
Art. 16. Logistica necesară funcționării Consiliului este asigurată de Cancelaria Academiei Române și de „Biroul de coordonare a cercetării științifice, de proiecte și integrare europeană”.
Art. final. Prezentul Regulament se aplică experimental într-o perioadă de doi ani, după care se evaluează utilitatea și valabilitatea sa.
   
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006