13 aprilie 2023
Institutul de Economie Agrară al Academiei Române


Seminar „Bioeconomia în România şi UE: concept şi strategii“
PROIECTUL BIOEASTsUP

Institutul de Economie Agrară al Academiei Române a organizat în data de 30 martie 2023 seminarul on-line cu tema „Bioeconomia în România şi UE: concept şi strategii“, care a marcat finalizarea Proiectului european H2020 BIOEASTsUP.

Institutul de Economie Agrară al Academiei Române a fost unul din partenerii proiectului H2020 BIOEASTsUP (Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries), finanțat de Comisia Europeană pentru perioada 2019-2022, cu prelungire până la 31.03.2023, grant nr. 862699.

La seminar au fost prezenți cercetători din Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, din Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti“ și din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceştia au participat la derularea și implementarea proiectului. De asemenea, la seminar au participat și cercetători din Institutul de Prognoză Economică al Academie Române, care au derulat un proiect similar (BeRural) şi cu care au fost organizate periodic întâlniri de lucru şi de diseminare a rezultatelor cercetării.

În cadrul seminarului s-au prezentat lucrări legate de conceptul de bioeconomie, economie circulară, stadiul elaborării strategiilor naţionale de bioeconomie în UE, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în bioeconomie, sectoarele de nişă ale bioeconomiei, strategii pentru tranziţia verde, dezvoltarea bioindustriilor.

O atenţie deosebită a fost acordată bioeconomiei în România şi elaborării strategiei naţionale. Rolul Institutului de Economie Agrară al Academiei Române în cadrul proiectului BIOEASTsUP a fost, printre altele, crearea unui document conceptual pentru strategia naţională de bioeconomie. Obiectivul principal al documentului conceptual este iniţierea și îmbogățirea abordărilor referitoare la bioeconomie în cadrul proceselor de guvernanță din România și stimularea procesului de creare a strategiei naționale care să acopere sectoarele cheie legate de Pactul Verde European. Pe baza activității realizate de echipa de la Institutul de Economie Agrară, împreună cu experții naționali interesaţi, au fost identificate principalele puncte forte și oportunități, precum și punctele slabe și amenințările bioeconomiei din România, pentru a facilita elaborarea strategiei naționale de bioeconomie și identificarea celor mai bune nișe de dezvoltare. A fost analizată în special nișa agriculturii ecologice, cu mare potențial de dezvoltare și cu importanță în structura bioeconomiei. La sfârșitul documentului conceptual, pe baza opţiunilor experţilor naţionali, au fost propuse opțiuni strategice pentru factorii de decizie, pentru a fi de ajutor în construirea și implementarea strategiei naționale de bioeconomie. Dintre opţiunile rezultate, cercetătorii Institutului de Economie Agrară au selectat cele mai importante patru, care se referă la organizarea pieţelor, sprijin pentru veniturile fermierilor, programe de promovare a produselor, asistenţa tehnică publică pentru dezvoltarea afacerilor.

PROIECTUL BIOEASTsUP
Coordonatorul proiectului a fost Institutul de Științe ale Solului și Cultivarea Plantelor (IUNG-PIB) din Polonia, iar consorțiul a fost format din 21 de instituții de cercetare și universitare și diferite alte instituții guvernamentale din 11 țări din centrul și estul Europei (CEE) și din Germania și Finlanda.

Principalul scop al proiectului a fost sprijinirea implicării părților interesate în elaborarea strategiei naţionale de bioeconomie, punând bioeconomia circulară durabilă pe agenda guvernelor ţărilor din CEE şi îmbunătățind formatele de cooperare macro-regională pentru o viziune unitară.

Obiectivul general al proiectului a fost să sprijine inițiativa BIOEAST în implementarea Viziunii sale pentru 2030 și a Planului de acțiune pentru tranziția a 11 țări CEE la bioeconomie.

BIOEASTsUP și-a propus să realizeze următoarele:

- să stimuleze gândirea strategică la nivel guvernamental și dezvoltarea transnațională a strategiilor naționale de bioeconomie circulară în țările BIOEAST (ţările CEE);
- să încurajeze rolul abordărilor cu mai multe părți interesate, co-crearea inovației în dezvoltarea de noi lanțuri de valoare pentru a promova bioeconomia;
- să dezvolte o abordare de jos în sus a părților interesate pentru o agendă strategică consolidată de cercetare și inovare (SRIA) în domeniul bioeconomiei;
- să stabilească și să mențină un cadru macroregional pentru a realiza și dezvolta SRIA și planul de acțiune BIOEAST;
- să faciliteze elaborarea de politici bazate pe evidenţe;
- să crească vizibilitatea bioeconomiei în regiunea BIOEAST.

Prin derularea proiectului BIOEASTsUP, în special crearea documentului conceptual, crearea platformei naţionale de bioeconomie şi prin organizarea activităţilor de diseminare, precum seminarul din data de 30 martie 2023, se deschid noi posibilităţi de elaborare a strategiei naţionale de bioeconomie şi de accelerare a procesului de integrare macroregională a strategiilor şi absorbţie a fondurilor europene dedicate acestui domeniu.


Conf.univ.dr. Dan-Marius Voicilas, director proiect
Dr. Ştefania-Elisabeta Roşu, responsabil diseminare