Nicolae SARAMANDU - Filolog, Lingvist


Membru corespondent 2018


Director adjunct al Institutului de Fonetică şi Dialectologie „Al. Rosetti“ al Academiei Române, 1990 – 2002
Director al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti“ al Academiei Române, 2002 – 2011

Născut la 1 iulie 1941 în București. În perioada 1955-1959 a urmat Liceul „Gh. Şincai“ din București, absolvit ca șef de promoție. Între 1959-1964 a fost student la Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universității din București, iar începând cu anul 1964 devine cercetător științific la Centrul de Cercetări Fonetice și Dialectale al Academiei Române. În 1970 obține titlul de doctor în filologie cu o teză coordonată științific de academicianul Al. Rosetti, Cercetări asupra aromânei vorbite în Dobrogea.

În anii 1972-1973 şi 1974 a fost bursier al Fundației „Alexander von Humboldt“, Universitatea din Tübingen, avându-l ca îndrumător pe Eugeniu Coşeriu.

În 1972 este desemnat secretarul Comitetului Național ALE. Activitatea în cadrul acestui proiect de colaborare internațională, patronat de UNESCO, s-a materializat prin publicarea, în perioada 1983-2017, a nouă volume ALE.

În perioada 1983-1985 a fost lector de limba şi literatura română la Universitatea din Freiburg. Între 1993-1995 a fost profesor-invitat la Facultatea de Romanistică a aceleiași universități; iar în anii 2004, 2005, 2010, 2014 a fost profesor-invitat la universitățile din Bamberg şi Marburg (Germania).

Din anul 1991 este conducător de doctorat la Universitatea din București, în 1999 obținând titlul de profesor universitar. Începând cu 2014 este profesor emerit al Universității din București.

Ca rezultat al numeroaselor cercetări de teren efectuate de-a lungul anilor la aromânii din Grecia, Albania, Bulgaria și Macedonia, a contribuit la realizarea Atlasului lingvistic al dialectului aromân. În 2003 a inițiat elaborarea a două noi lucrări, apărute sub coordonarea sa: Dicţionar meglenoromân şi Dicționarul toponimic al României. Muntenia (DTRM).

De-a lungul celor 55 de ani de cercetare științifică în Academia Română a prezentat peste 200 de comunicări la congrese internaționale şi a susținut prezentări în calitate de invitat al mai multor universități din Europa şi SUA; a publicat peste 300 de articole în reviste de specialitate din țară și din străinătate.

Volume

1972 Cercetări asupra aromânei vorbite în Dobrogea. Fonetică. Observații asupra sistemului fonologic, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1996 Lingvistica integrală. Interviu cu Eugeniu Coșeriu, realizat de Nicolae Saramandu, Editura Fundației Culturale Române

2003 Studii aromâne şi meglenoromâne, Editura Ex Ponto

2004 Romanitatea orientală, cu o ediție în limba franceză, revăzută La romanité orientale, Editura Academiei Române și în 2008 Tübingen, Gunter Narr–Verlag

2005 Structura aromânei actuale. Graiurile din Dobrogea. Texte dialectale, Editura Academiei Române

2007 Aromâna vorbită în Dobrogea. Texte dialectale. Glosar, Editura Academiei Române

2014 Atlasul lingvistic al dialectului aromân, Editura Academiei Române

Volume coordonate

1989 Dialectologica, volum editat și realizat în colaborare, Tipografia Universităţii Bucureşti

2004 În memoriam. Eugeniu Coşeriu, Editura Academiei Române

2005 Eugeniu Coşeriu, Limba română – limbă romanică (texte manuscrise), Editura Academiei Române

2008 Lucrările primului Simpozion Internațional de Lingvistică, Editura Universității din București

2009 Lucrările celui de al II-lea Simpozion Internațional de Lingvistică, Editura Universității din București

2010 Lucrările celui de al III-lea Simpozion Internațional de Lingvistică, Editura Universității din București

2012 Convergențe lingvistice, Editura Universității din București

2014 Dicționarul dialectului aromân general şi etimologic. Dictionnaire aroumain (macédo-roumain), général et étymologique, coeditor în colaborare cu Tache Papahagi, Editura Academiei Române

Traduceri

1997 Eugeniu Coşeriu, Sincronie, diacronie și istorie, versiune în limba română, Editura Enciclopedică

2004 Eugeniu Coşeriu, Teoria limbajului şi lingvistica generală. Cinci studii, versiune în limba română în colaborare cu Constantin Dominte, Alexandru Ciolan, Dana Teleoacă, Al. Gr. Dima, Claudia Ene, Editura Enciclopedică

Activitatea editorială

Începând cu anul 1975 face parte din Comitetul de redacție al revistei „Fonetică şi dialectologie“, iar din 1993 este redactorul-şef al noii serii a revistei, din care au apărut, până în prezent, 29 de volume.

Membru în colegiile de redacție ale revistelor: „Revue roumaine de linguistique“, „Studii și cercetări lingvistice“, „Limbă și Literatură“, „Analele Universității din Timișoara“, „Philologica Jassyensia“, „Buletin Științific. Serie Filologie“, „Bolletino dell’Atlante Linguistico Italiano“ (Torino), „Dialectologia et Geolinguistica“ (Roma / Bamberg), „Revistă de lingvistică și știință literară“ (Chișinău)

- Vicepreședinte al Atlasului Lingvistic Romanic (Atlas Linguistique Roman), 1989
- Membru al Asociației germane a romaniștilor balcanologi (Deutscher Balkanromanistenverband), 1991
- Membru al Société de linguistique romane, 1995
- Vicepreședinte al Atlasului limbilor Europei (Atlas Linguarum Europae), 2001-2003 și președinte al Atlasului, 2004
- Membru în Comisia de lingvistică balcanică, 2004
- Vicepreședinte al Societății Internaționale de Dialectologie şi Geolingvistică (International Society of Dialectology and Geolinguistics), 2006- 2012
- Membru în Comisia de digitalizare a hărților ALE (colaborare cu Institut fűr deutsche Sprache Deutscher Sprachatlas din Marburg, Germania), 2007
- Membru în comitetul internațional al Atlante linguistico mediterraneo, 2017

Premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române, 1989

Diploma de excelență a Editurii Academiei Române, 2004

Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ al Academiei Române, 2012

Înalte ordine de stat

Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de Cavaler, 2009


Diploma „Meritul Academic“ a Academiei Române, 2009


Doctor Honoris Causa

- Universitatea de Nord din Baia Mare, 2010
- Universitatea Fan Noli din Corcea (Albania), 2018